Technologie

Pro protipožární ochranu konstrukcí a staveb používáme pouze certifikované materiály jejichž aplikaci provádíme v souladu s průvodní dokumentací jejich výrobců a s vydáním prohlášení o shodě podle příslušných předpisů.

 

 

Měkká požární ucpávka

Řešení tohoto utěsnění je obdobné jako u řešení těsnění elektrických kabelů a lávek. Liší se pouze v přesazích nátěrů protipožární barvy na prostupujících konstrukcích a nutností doplnit systém utěsnění plastových trubek o protipožární manžety, laminát nebo zpěňující tmel.


  

 

 

Protipožární utěsnění prostupu plastového potrubí - zabudované pásky - wrepy

Stejně jako u ošetření protipožární manžetou brání toto systémové řešení šíření požáru způsobem tlakového přerušení potrubí a vyplněním vzniklého otvoru zpěněným grafitem jako zátkou. Rozdíl mezi oběma řešeními je pouze v použitém materiálu, kterým je samostatný protipožární laminát, a ve způsobu aplikace.

 

 

 


 

 

 

Tvrdá požární ucpávka

Široké spektrum použití nabízí také možnost utěsnění na bázi tvrdé minerální vaty a protipožární malty. Protipožární malta po nanesení utvoří celistvou přepážku s velmi vysokou pevností.  Je odolná proti vodě, tlaku, chemickým látkám různého druhu a radioaktivitě. Ucpávka je plynotěsná. Slouží k utěsnění jak kabelů a kabelových lávek, tak prostupů klimatizace, kovových a plastových trubek (v kombinaci s dalšími systémy). 

 

 

 

 

 

Přerušení plastového potrubí protipožární manžetou

Velkým nebezpečím pro stavby jsou vodovody a kanalizace. Nejpoužívanějšími materiály pro tyto rozvody jsou plastické hmoty. Ty velmi špatně odolávají teplotám při hoření, většinou jsou hořlavé a tedy šířící požár. Po jejich odhoření vznikají otvory s optimálními parametry pro průnik ohně požární konstrukcí stěny, především stropu, kdy dochází ke komínovému efektu. Jednoduchým a přesto velmi účinným opatřením je aplikace protipožární manžety, která v krátké době po vzniku požáru napění pod tlakem a tak plastovou trubku doslova přestřihne. Otvor přitom vyplní zpěněným grafitem. Uzavřený prostup má požární odolnost až 180 min. 

 

 

 

 

Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků

Příslušná vrstva zpěňujícího nátěru nanesená na jednotlivé kabely nebo kabelové svazky zabraňuje šíření požáru po těchto instalacích. Uplatní se především u ošetření kabelových tras, ochraně kabeláže v chráněných únikových cestách, v kabelových kanálech a podobně. Nátěr je neutrální vůči kabelové izolaci a má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Je možné jej aplikovat jak vysokotlakým stříkáním, tak ručně štětcem nebo válečkem. 

 

 

 

 

 


Utěsnění kabelových prostupů protipožárními sáčky
Protipožárními zpěňujícími sáčky je možné vytvořit definitivní i provizorní požární ucpávku využitelnou především v průběhu investičních a stavebních prací. Je velmi vhodná pro použití v objektech, kde je nutnost částečného doplňování a výměny instalací (telekomunikace, počítačové sítě, elektrárny). Ucpávku lze velmi dobře rozebrat a znovu uvést do původního stavu. Protipožární sáčky je možné použít i v místech vystavených radioaktivnímu záření.

 

 

 

 

 

 


 

Těsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem

Protipožární zpěňující tmel se používá v kombinaci s minerální vatou. Prostup se v prvním kroku vyplní vatou jako ztraceným bedněním a poté se utěsní zpěňujícím tmelem. Účinkem tepla tmel několikanásobně zvětší svůj objem a vytvoří pevnou vrstvu, která zabrání šíření ohně na druhou stranu požárně dělící konstrukce.  Systém je vhodný na utěsnění malých prostupů instalací a těsnění stavebních spár.
 

 

 

 

Protipožární utěsnění dilatačních spár

Vložením speciální pásky, složené z jedné nebo dvou vrstev průmyslového molitanu a dvou až tří vrstev protipožárního laminátu, se utěsní spáry mezi stěnou a stropem, ve stropě nebo ve stěně. Systém je velmi flexibilní a umožňuje vzájemný pohyb těsněných konstrukcí se zachováním jejich celistvosti.


 

 

 

Utěsnění prostupu za použití zpěnitelného protipožárního tmelu s obsahem grafitu

Ucpávka se skládá z minerální vaty a speciálního tmelu, který při požáru několikrát zvětší svůj objem. K tomu vytvoří na prostupující instalace takový tlak, který rozdrtí i silnostěnnou plastovou trubku, vyplní prostory mezi kabely a uzavře plamenům cestu do dalších prostor. Toto provedení ucpávky je vhodné k utěsnění jednotlivých kabelů a kabelových svazků, plastových trubek do průměru 50 mm, plastových elektro průchodek (tzv. husích krků) a stavebních spár.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protipožární utěsnění stavebních spár a prostupů elektrických kabelů, kabelových svazků a kovových trubek pomocí protipožární PU pěny

Systém je vhodný k utěsnění méně přístupných prostupů stropu a stěn v případě nutnosti rychlé a doplňkové aplikace. Protipožární PU pěna při reakci s vodou expanduje až 30 krát a vyplní neprodyšně prostup a prostor mezi instalacemi. Po zatvrdnutí  se přebytečná pěna ořízne zároveň s konstrukcí.

 

 

 

 

 

Utěsnění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek

Měkkou protipožární ucpávkou se vytvoří utěsnění prostu v požárně dělící konstrukci stropu nebo stěny. Je tvořena tvrdou minerální vatou a následným nanesením příslušné vrstvy zpěňujícího protipožárního tmelu a barvy.  Aplikace systému nevyžaduje strojní vybavení, proto je tento způsob jedním ze základních systémů při zhotovování utěsnění velkého počtu prostupů malých i velkých rozměrů, s různými druhy prostupujících instalací. Povrch ucpávky je velmi pružný a umožňuje snadné doplňovaní nových kabelů nebo opravu ucpávky při  jejím narušení. 

     

 

 

 

 

 

Protipožární ochrana ocelové konstrukce nástřikem z materiálu na bázi minerální vaty

Nosnost každé zabudované ocelové konstrukce určuje, do jaké míry je možné tuto konstrukci ještě zatížit nad stanovenou nosnost. V případech, kdy není možné použít protipožární desky pro jejich vysokou hmotnost, doporučujeme použít bezazbestový protipožární nástřik.  Také na povrchu velmi složitých ocelových konstrukcí je možné vytvořit rovnoměrný a dobře přilnavý nástřik, který zabezpečí 30 až 240 minutovou požární odolnost. 

 

 

  

 

 

 

 

Protipožární ochrana ocelové konstrukce protipožární barvou

Od teploty +500 °C klesá nosnost ocelových prvků. Nosníky ztrácejí svou pevnost, stavba se může poškodit nebo dokonce zřítit. Naše nátěrové barvy při teplotě 180 - 200° C napění a tato pěna zabrání kritickému přehřátí oceli. Tímto způsobem je možné dosáhnout až 90 minutovou požární odolnost se zachováním celistvosti a nosnosti konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí

Dřevěná konstrukce je obecně velmi dobře napadnutelná ohněm a také jej velmi dobře šíří.  Protipožární nátěr aplikovaný na dřevěné konstrukce, například krovy, obložení, podlahy apod., tomuto jevu zabrání. Z lehce hořlavé konstrukce se rázem stává konstrukce se sice omezenou, ale poměrně velkou požární odolností. Nátěr je velmi lehce ručně nebo strojně aplikovaný a je schopen zabránit velkým hmotným škodám.


 

 

 

 

 


design by cz Webstart s.r.o.